Husorden

Generelt:

“Nye Veje” er medlemsstyret gennem foreningen Nye Veje. Der kan afholdes medlemsmøder hvor der debatteres og træffes beslutninger vedrørende aktiviteter.
Den medlemsvalgte bestyrelse administrerer økonomi og drift jvf.“Nye Veje’s” vedtægter. Foreningens bestyrelse tegner foreningen udadtil.

Som medlem opholder du dig og benytter “Nye Veje’s” faciliteter på eget ansvar forsikringsmæssigt.
De enkelte aktivitetsområder fastlægger yderligere en husorden gældende for aktiviteten.
Forslag/ønsker om nye aktiviteter fremlægges på medlemsmøde til beslutning.
Aktiviteter, som påvirker stedets faciliteter og/eller foreningens økonomi, skal godkendes af bestyrelsen.
Ingen aktivitet må stride mod foreningens vedtægter.

Adgangsbetingelser:

Medlemmer af foreningen Nye Veje kan benytte stedets faciliteter.
Medlemmer kan medbringe gæster til enkelte besøg.
Eventuelle umyndige børn skal være under opsyn under hele opholdet.
Det benyttede område efterlades rydeligt.
Kæledyr må ikke medbringes i Nye Veje.

Adfærd:

“Nye Veje” er iht. vedtægterne alkoholfrit område.
Omgangstonen skal være sådan som du selv ønsker at blive behandlet.
Køkkenet er et fællesanliggende, dvs. at DU medvirker til at holde det rydeligt med rene og tørre køkkenborde, ren kaffemaskine, osv.
Brugt service sætter du afskyllet i opvaskemaskinen.
Er maskinen fyldt, påfylder du sæbe og klaring, lukker og starter maskinen.
Er opvaskemaskinen færdig med en opvask, tømmer du den og sætter servicet på plads.
Systuen, keramiklokalet og spisestue er også fælles anliggender, som du medvirker til at holde rydelige (aviser lægges i reol, servicet skal i køkkenet osv.). Medlemmerne skal selv gøre rent på værkstederne og i systuen.

Sikkerhed:

Dit navn/“Kendenavn” noteres i “Nye Vejes” logbog hver dag ved ankomst.
Medlemmerne bør gøre bestyrelsen bekendt med særlige helbreds- eller medicinforhold.
Alle medlemmerne har pligt til at gøre sig bekendt med “Nye Vejes” sikkerhedsforanstaltninger,
såvel generelt som ved de aktiviteter medlemmerne deltager i.

Alarmering:

I tilfælde af alarm til ambulance, brandvæsen eller politi – Via mobil telefon tryk 112.