Vedtægter for “Nye Veje”

  • 1 Navn og hjemsted: 

Foreningens navn er ”Det Brugerstyrede Aktivitetssted NYE VEJE”.

Foreningens hjemsted er Herlev Kommune.

  • 2 Formål:

Foreningen er en del af det frivillige sociale arbejde i Herlev Kommune. Foreningen er

uafhængig af partipolitiske, privatøkonomiske og religiøse interesser. Aktivitetsstedet

NYE VEJE er alkoholfrit.

Foreningen har til hensigt at styrke de personlige såvel som de sociale ressourcer ved

gennem fællesskabet at øge medlemmers muligheder for en aktiv indflydelse

på egen hverdag og motivere dem til at udnytte egne ressourcer og skabe netværk.

  • 3 Medlemskab:

Alle myndige herboende borgere i Herlev Kommune som er udenfor arbejdsmarkedet (uanset grund) kan optages som medlemmer. Navn og adresse meddeles foreningens bestyrelse. Medlemmer

kan også deltage anonymt (ved kaldenavn) M.h.t. de af foreningen støttede aktiviteter, som f.eks. udflugter, kræves minimum 3 måneders medlemskab for deltagelse med støtte. Ophold på NYE VEJEs område er på egen risiko forsikringsmæssigt.

  • 4 Ledelse:

Den øverste myndighed er foreningens generalforsamling. Generalforsamlingen vælger blandt

medlemmerne en bestyrelse på 5 medlemmer samt 4 suppleanter, 1 bilagskontrollanter og 1

bilagskontrollantsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen

konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen

fastsætter selv sin forretningsorden incl. afrapportering. De 4 suppleanter kan deltage i bestyrel-

sesmøderne uden stemmeret. Af alle ovennævnte kan der være to gamle medlemmer, som nu bor uden for kommunen

.Foreningen tegnes udadtil af formanden og kassereren i forening.

Bestyrelsens daglige ledelse af foreningen baseres på målsætningen, evt. suppleret med beslutninger foreslået på medlemsmøder.

Medlemsmøde kan besluttes indkaldt af bestyrelsen, eller når mindst 8 medlemmer ønsker det.

Mødet og dagsordenen skal annonceres på opslagstavle i foyer med 2 uges varsel.

Eventuel beslutning om forslag vedrørende drift og økonomi tages til referat og forelægges for den samlede bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.

Der kan udarbejdes overordnet husorden og husordener for aktivitetsstederne som supplement

til vedtægterne. Disse skal vedtages på et medlemsmøde.

Bestyrelsen kan foretage øjeblikkelig bortvisning ved vold, tyveri og hærværk, hensynsløs omgangstone samt meget grove overtrædelser af sikkerheden på værkstederne.

  • 5 Kontingent:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales i to rater pr år (januar og juli).

  • 6 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen, som er øverste myndighed, afholdes hvert år i marts og er beslutningsdygtig

uanset hvor mange medlemmer, der er mødt. Denne vedtægtsbestemmelse er at betragte som lovlig

indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling, dog skal der være opslag på

Nye Vejes opslagstavle mindst 4 uger før. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges

af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem, suppleant eller bilagskontrollant

i foreningen.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden.

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

Evt. forslag fra bestyrelsen (herunder vedtægtsændringer)

Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)

Valg (iht.§4) af 5 medlemmer og 4 suppleanter til bestyrelsen, 1 bilagskontrollant og 1

bilagskontrollantsuppleant.

Eventuelt

      Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen og dette skal bl. a. indeholde en beskrivelse

af de vedtagne beslutninger med evt. bilag.

Den nyvalgte/genvalgte bestyrelse tiltræder senest 28 dage efter generalforsamlingen. Den

nyvalgte bestyrelse deltager i bestyrelsesarbejdet i tiden fra generalforsamlingen til tiltrædelsen.

  • 7 Ekstraordinær generalforsamling:

     Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsens flertal finder det fornødent eller

såfremt mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom med

angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes som minimum ved

opslag på NYE VEJE’s opslagstavle senest 2 uger før afholdelsen.

  • 8 Økonomi/regnskab:

      NYE VEJE’s virke baseres på et af Herlev Kommune bevilget tilskud, suppleret med medlems-

kontingent og evt. donationer fra fonde m.m.. Bestyrelsen må ikke optage lån.

Foreningens midler skal være anbragt i anerkendt pengeinstitut og kan kun hæves af

formanden og kasseren i fællesskab eller en af disse i forening med et bestyrelsesmedlem.

Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 2500,-.

En enig bestyrelse kan, hvis det skønnes absolut nødvendigt, uden forhåndsgodkendelse ved

medlemsmøde, disponere over max. kr. 10.000,- pr. transaktion (såfremt kontoen ikke overtrækkes).

        Førstkommende medlemsmøde skal orienteres om transaktionen og evt. kommentere den.

Udgifter til den daglige drift, f.eks. til indkøb af kaffe, vaskemidler, el-pærer, toiletpapir, kontorartikler

mm, kan afholdes efter behov.

Foreningens arrangementer skal principielt hvile i sig selv, men kan hvis mindst 10 medlemmer

deltager få økonomisk støtte efter bestyrelsens skøn.

  • 9 Foreningens ophør:

Til beslutning om foreningens ophør kræves 2/3 af de afgivne stemmer ved 2 på hinanden

følgende generalforsamlinger, ordinær eller ekstraordinære, hvoraf den sidste afholdes mindst

1 måned og højest 2 måneder efter den første. I tilfælde af ophør tilfalder foreningens midler m.m.

et andet socialt formål i Herlev Kommune, efter konsultation med kommunen.

Vedtaget på NYE VEJE’s ordinære generalforsamling i. marts 2014.